Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy sklepbezglutek.pl (zwany dalej Sklepem internetowym) prowadzony jest przez SKLEP BEZGLUTEK ILONA SKUCHA zlokalizowany w Katowicach, ul. Teatralna 6/1, NIP: 6342555402 REGON: 243401015, Tel. 534 277 442 (zwany dalej Firmą).

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego sklepbezglutek.pl.

 3. Do korzystania z oferty Sklepu internetowego niezbędne są:

 1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

             oraz:

 1. aktywne konto poczty elektronicznej.

 1. Oferta Sklepu internetowego  obowiązuje tylko na terenie Polski. 

 

§ 2

Rejestracja

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.

 2. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe oraz hasło, a także zaakceptować niniejszy regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień.

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest nieodpłatna.

 2. Każde kolejne logowanie na konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 3. W celu usunięcia konta Klienta konieczne jest wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres sklep@sklepbezglutek.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail podanych w formularzu rejestracyjnym. Wiadomości tytułować należy „Usunięcie konta Klienta”.

 

§3

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego jest realizowane za pomocą koszyka zakupów w Sklepie internetowym, przy czym jako koszyk zakupów rozumiana jest aplikacja Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty ich ilość i rodzaj a także umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

 1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego mogą być zgłaszane firmie na pośrednictwem adresu mailowego sklep@sklepbezglutek.pl.

 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§4

Informacje o produktach

 1. Towary, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowią produkty spożywcze i towary żywieniowe oraz inne towary okolicznościowe związane z tematyką żywieniową.

 2. Dla zachowania właściwości produktów spożywczych i towarów żywieniowych oraz należytego czasu przydatności do spożycia konicznym jest przechowywanie ich zgodnie z wytycznymi wskazanymi na ich opakowaniach.

 1. Firma oświadcza, że wszystkie produkty oferowane do nabycia w Sklepie internetowym posiadają właściwości wskazane w opisie produktu.

 2. Ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

 3. Firma zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży oraz do dokonywania zmian w cenach produktów a także do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 4. Promocje realizowane w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

§5

Realizacja zamówień

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.

 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego zgodnie z warunkami określonymi w treści § 3 niniejszego Regulaminu.

 3. Zamówienie Klienta potwierdzane jest przez Firmę za pośrednictwem poczty elektronicznej - po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłane jest potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji

 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia - w czasie 24 godzin od jego wpłynięcia - zamówienie jest anulowane. Dotyczy to również zamówień, nieopłaconych w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, w których jako sposób płatności wskazany został przelew bankowy.

 6. Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku do godz. 14:00 realizowane są w tym samym dniu roboczym lub najpóźniej w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone od czwartku od godz. 14:00 do poniedziałku do godz. 8:00 realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

 7. Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

 8. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie Firmy lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Firma może poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 9. Firma dopuszcza możliwość anulowania przez klienta potwierdzonego zamówienia w dniu jego złożenia. Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sklepbezglutek.pl (w tytule wiadomości wpisać należy „Anulowanie zamówienia. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia po wysłaniu przesyłki.

 10. Pod pojęciem anulowania zamówienia nie należy rozumieć uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy.

 11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części).

 12. Przedmiot zamówienia jest dostarczany przesyłką kurierską.

 13. Przesyłka przekazana firmie kurierskiej oklejana jest taśmą opieczętowaną pieczątką FIRMY. W przypadku otrzymania przesyłki z uszkodzoną taśmą lub w naruszonym opakowaniu, wskazującym na ingerencję w zawartość przesyłki osób trzecich prosimy o odmowę odbioru takiej przesyłki i poinformowanie Firmy o zaistniałym fakcie lub otwarcie jej w obecności kuriera i sporządzenie protokołu reklamacyjnego.

 14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 15. Firmaa dopuszcza następujące formy płatności:

 1. przy odbiorze przesyłki (za pobraniem przy wysyłce kurierskiej). Oplata za zamówione produkty jest pobierana przez kuriera w momencie dostarczenia paczki.

 2. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, przekazem pocztowy (numer rachunku bankowego podany poniżej oraz każdorazowo w potwierdzeniu, otrzymanym bezpośrednio po dokonaniu zamówienia). Wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego:

City Bank nr rachunku bankowego 25 1030 0019 0109 8518 0614 0648

W tytule przelewu podać należy numer zamówienia (wskazany również w potwierdzeniu), co ułatwia identyfikację płatności i przyspiesza wysyłkę.

 1. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

 2. Wysyłka zamówienia jest realizowana w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Firmy za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

  

§6

Odstąpienia od umowy oraz reklamacje

 1. Za konsumenta rozumie się Klienta – osobę fizyczną, nabywającą produkty w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Firmie oświadczenia na adres mailowy sklep@sklepbezglutek.pl

 3. Zgodnie z regulacją art. 10 ust. 3 pkt. 5 oraz art. 16 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) do umów zawieranych na odległość, których przedmiotem jest sprzedaż artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta lub towarów ulegających szybkiemu zepsuciu uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni konsumentowi nie przysługuje.

 4. Za towary ulegające szybkiemu zepsuciu w rozumieniu ust. 3 niniejszego paragrafu rozumie się:

 1. Pieczywo

 2. Wybrane produkty cukiernicze m.in. drożdżówki z nadzieniami

 1. Firma odpowiada wobec Klienta jeżeli towar konsumpcyjny w chwili wydania nie jest zgodny z umową. W przypadku stwierdzenia przez konsumenta niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową uprawniony jest on do żądania doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Firma nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 2. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Firmy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od:

 1. dnia otrzymania towaru;

 2. otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz. 1409):

- oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

- dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia.

 1. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia, za wyjątkiem towarów, dla których daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia nie określa się.

 2. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną. W zawiadomieniu Klient powinien w zawiadomieniu wskazać rodzaj dostrzeżonej niezgodności i opisać na czym ona polega. Konieczność wykazania faktu zawiadomienia Firmy o stwierdzeniu niezgodności z umową spoczywa na Kliencie w zgodzie z regulacją art. 6 kodeksu cywilnego.

 3. Firma nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 4. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

 5. W przypadku wymiany towaru lub odstąpienia Klienta od umowy zgodnie z treścią ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu Firma bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni dokona zwrotu kosztów odesłania towaru do Firmy, a w przypadku odstąpienia od umowy kosztów zakupu (wraz z odsetkami od dokonanej przedpłaty w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu) przekazem pocztowym lub na numer rachunku bankowego podanego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy a w wypadku braku pisemnego oświadczenia na numer rachunku bankowego Klienta (w sytuacji zamówień opłaconych przelewem bankowym) lub przekazem pocztowym (w przypadku zamówień opłaconych przekazem pocztowym lub za pobraniem) z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.

 6. Regulacji ust. 11 nie stosuje się w przypadku stwierdzenia przekroczenia przez Klienta terminów, o których mowa w treści ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu, stwierdzenia braku niezgodności towaru z umową lub stwierdzenia okoliczności uniemożliwiających odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. W takim przypadku Firma poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (w zależności od rodzaju środka porozumiewania na odległość, za pośrednictwem którego złożone zostało zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub odstąpieniu od umowy) o stwierdzeniu zaistnienia powyższych przesłanek oraz dokona ustalenia sposobu wysyłki towaru do Klienta. Koszty ponownej wysyłki towaru nie obciążają Firmy.

 7. W przypadku odsyłania towaru celem wymiany lub na skutek odstąpienia od umowy - za należyte przechowywanie i zapakowanie towaru oraz jego zabezpieczenie przed zniszczeniem w trakcie przesyłki i wpływem czynników zewnętrznych oraz z uwzględnieniem specyfiki towaru- Klient odpowiada na zasadach ogólnych.

  

§6

Dane osobowe

 1. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.

 3. Administratorem danych osobowych jest SKLEP BEZGLUTEK ILONA SKUCHA zlokalizowany w Katowicach, ul. Teatralna 6/1, NIP: 6342555402
  REGON: 243401015 zwany Firmą. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu internetowego są poufne i w żadnym wypadku, ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz marketingu produktów i usług.

 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia zadania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

§7

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).

 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.

 5. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.